โรงเรียนวัดทรงคนอง (กิมไน้บำรุงวิทย์)

Watsongkanong School

ประชุมประจำเดือนตุลาคม ประจำปีการศึกษา 2561.

วันที่ 09 ต.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 8
นายอธิพรรณ เทพวงษ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงคนอง สพป.นครปฐม เขต 2 ประชุมงาน นัดหมาย วางแผนงานประจำเดือนตุลาคม ประจำปีการศึกษา 2561.เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียนรวมไปถึงอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนวัดทรงคนอง นายสัมฤทธิ์ เนตรประไพ ผู้บริหารสถานศึกษา จึงจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการดูแลและป้องกันความเสียหายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา จึงเห็นควรในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดตามอาคารเรียน ได้แก่ อาคารเรียน.สปช.017.วันที่ 8 กรกฎาคม 2558
นายสัมฤทธิ์ เนตรประไพ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดทรงคนอง จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาตนเอง ID Plan มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลซึ่งจะทำให้ทราบจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนาในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและตนเองอย่างแท้จริง.วันที่ 24 มิถุนายน 2558
ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทรงคนองร่วมจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2558.