โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

วันที่ 21 พ.ย. 2561จั่วเรือนไทย ความหมาย  เป็นศาลของคุณยายนุ้ยผู้บริจาคที่ดิน

หนังสือ หมายถึง โรงเรียนมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ดอกไม้ 4 กลีบ หมายถึง เป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย

ที่อยู่

โทรศัพท์ 02-4650424 อีเมล์ : mynsc@truemail.co.th

Engine by SchoolWeb.in.th