โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย

บุคลากร

วันที่ 21 พ.ย. 2561  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวราเทพ   ศรีธิยศ

                                          
          นางพิมพา สุขวิบูลย์                  นางสาวพรทิพย์ สมวงศ์ชัย         นางพัชรินทร์ อมรเมฆพงศ


                                                   
นายพิชัย   พิชัยแพทย์            นายนันทวัฒน์ ชัยดิษฐ์          นางสาวอัจฉรา  ชูเวทย์              นางสาวศันสนีย์  คชคง  

           
           
                                      
 นางสาวอมรรัตน์  จรูญนนทวิทย์       นางศิริลักษณ์ ทองยา           นางสาวธาวิณี  โพธาชัย       นางสาวเดือนฉัตร  พรหมภูวัลย์  

 

                                                                                  
                         นางวณิชชา  กองคำ                   นางสาวอัญชลี  เย็นวัฒนา            นางสาววิลาสิณี  ธนสกุลไพศาล

 

                                                                                                                                       
                   นายจักรกฤษณ์  ภู่เทศ                        นายสุรพล นาชัยลาน       

 

                                                                   
                      นางอรุณี นาชัยลาน                     นางสนิท ถาดไธสง                       นางธนพร ยอดธรรมมา  

โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย

ที่อยู่

โทรศัพท์ 02-4650424 อีเมล์ : mynsc@truemail.co.th

Engine by SchoolWeb.in.th