วันที่ 29 มกราคม 2559 โรเรียนวัดใหม่เนินพยอม เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมดุริยางค์

วันที่ 29 ม.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 699
        วันที่ 29 มกราคม 2559 โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม  เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมดุริยางค์ ที่โรงเรียนบ้าน เขาหิน โดย โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม ได้เข้าร่วมงานชุมนุมดุริยางค์นักเรียน ระดับประถมศึกษา ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดเขาหิน  โดยมี นายสนธยา  นาคปฐม  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม เป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอศรีราชาร่วมกับโรงเรียนวัดเขาหิน ได้จัดกิจกรรมขึ้น และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านดนตรีต่อสาธารณชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านดนตรี และเสริมสร้างประสบการณ์ให้มากยิ่งขึ้น

    
     
 
     
 
     
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 29 มกราคม 2559 โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมดุริยางค์ ที่โรงเรียนบ้าน เขาหิน โดย โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม ได้เข้าร่วมงานชุมนุมดุริยางค์นักเรียน ระดับประถมศึกษา ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดเขาหิน โดยมี นายสนธยา นาคปฐม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม เป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอศรีราชาร่วมกับโรงเรียนวัดเขาหิน ได้จัดกิจกรรมขึ้น และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านดนตรีต่อสาธารณชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านดนตรี และเสริมสร้างประสบการณ์ให้มากยิ่งขึ้น
10 ก.พ. 59 ถึง 12 ก.พ. 59 การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ (ระดับชั้น ป.6) กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายชาติตระการโกศล ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี
21-22 มค. นี้เด็กๆได้เรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรม "เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ" 2 วัน 1 คืน โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ และเดินทางไกลที่ ประสาทสัจธรรม วันที่ 21 ม.ค. 2559 เมื่อวันที่ 21 มค - 22 มค 59 โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ และเดินทางไกลที่ ประสาทสัจธรรม เพื่อพัฒนานักเรียน ทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ของการอยู่ค่าย (1) ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง (2) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (3) ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ (4) ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจการต่างๆตามความเหมาะสม (5) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ ฐาน ค่ายลูกเสือประสาทสัจธรรม ประสาทสัจธรรม ฐาน ค่ายลูกเสือประสาทสัจธรรม ผอ.สนธยา นาคปฐม ผู้กำกับประธาน เปิดงานค่ายลูกเสือ ฐาน ค่ายลูกเสือประสาทสัจธรรม กิจกรรมรอบกองไฟ กลุ่มนันทนาการ ผอ.สนธยา นาคปฐม ร่วมรำเปิดกอง ลีลาของลูกสือ และ ผู้กำกับ >>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม