ประวัติ ข้อมูลอื่นๆ

วันที่ 19 ก.พ. 2562


  
ทะเล,ท้องฟ้า       หมายถึง   การศึกษาตลอดชีวิต

ฉลาม     หมายถึง   ความเข้มแข็ง

เรือใบแล่นในทะเล    หมายถึง   กายใจเป็นสุข

ความหมายรวม  ความเข้มแข็งจะทำให้การศึกษาบรรลุความสำเร็จ และกายใจเป็นสุข

ปรัชญาของโรงเรียน

จิร0  ชีวิต0  อุคณฺหิตุ0  สมตฺโถ  สิกขา  การศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

คำขวัญ

สุขภาพดี   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  สู้งาน

สีประจำโรงเรียน

สีฟ้า – สีเหลือง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นพะยอม

ประวัติโรงเรียน
 


โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม    
     เ
ดิม เป็นโรงเรียนประชาบาล ประเภทนายอำเภอจัดตั้ง โดยความร่วมมือของ “พระครูขาบ ธรรมธิโร”เจ้าอาวาสวัดใหม่เนินพยอมในขณะนั้น เปิดทำการครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2473 โดยอาศัยศาลา การเปรียญของวัดใหม่เนินพยอมเป็นที่ทำการสอนชั่วคราว นายสำเภา  ผลวิชา เป็นครูใหญ่คนแรก  มีนักเรียน 40 คน นักเรียนคนแรกชื่อ เด็กชายเล็ก นามสกุลซื่อสัตย์ ต่อมาในปี พ.ศ.2479 นายกิมหรวน นินนาทนนท์ ครูใหญ่ในขณะนั้น ได้ร่วมกับเจ้าอาวาสใหม่เนินพยอม และราษฎรชาวอ่าวอุดมสร้างอาคารเรียนเอกเทศ โดยทางวัดใหม่เนินพยอม ได้จัดแบ่งที่ดินของวัดของวัดทางทิศตะวันตกด้านติดทะเล จำนวน 1 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา เป็นที่ทำการก่อสร้าง และที่ดินดังกล่าว  ก็เป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม จนทุกวันนี้

ปัจจุบันโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม   ตั้งอยู่เลขที่  152  หมู่ที่ 1  (บ้านอ่าวอุดม)  
ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  เขตเทศบาลตำบลแหลมฉบัง สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ