ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Open House เพื่อแนะแนวการเรียนต่อระดับช...

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดดอนหวายจัดกิจกรรม Open House เพื่อแนะแนวการเรียนต่อระดับชั้น ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแนะแนวเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแนะแนวศึกษาเรียนต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมแนะแนวศึกษาเรียนต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ...