โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) watchantaburi (pimphachanuko)

ข้อมูลครู

วันที่ 17 ม.ค. 2562
นายประสพศิลป์   ตันติโภคา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

 

 


                                                                          
                นายวัฒนา    ชิตไพโรจน์             นางพรทิพย์    สภาพสวัสดิ์           นางศิริโชติ   นาคทอง       
                 ครูชำนาญการพิเศษ                     
ครูชำนาญการพิเศษ                   ครูชำนาญการพิเศษ

                                                                
               นางสาวธนวรรณ    คำละมูล           นางสาวฐิตาพร   โรจน์ชญาน์กุล  นางสาวทิพพาพร   บรรพจน์พิทักษ์
                        ครูผู้ช่วย                                  ครูอัตราจ้าง                        เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
             นายศราวุฒิ   พุทธวงศ์           นายสมหมาย    สวัสดิรักษา          นางจิรพรรณ    พันธุ์วัฒน์
                  บุคคลากร ict                             ครูสอนดนตรีไทย                      ครูจ้างสอน

            นายธวัชชัย     เตมียงค์
               ช่างไฟฟ้า


 

ประชาสัมพันธ์
Feature
Link การศึกษา