โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
ค้นหา

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ที่ส่งเสริมทักษะการคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2

วาสนา วงษาไชย* สายัณห์  โสธะโร  รวีรววณ งามสันติกุล และขวัญ เพียซ้าย
__________________________


บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1)สร้างชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่ส่งเสริมทักษะการคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (2)  ศึกษาผลการเรียนรู้ด้านความสามารถในทักษะการคิดของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่ส่งเสริมทักษะการคิด และ (3) ศึกษาเจตคติที่มีต่อชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554 โดยการสุ่มแบบเกาะกลุ่ม (Cluster Sampling) จำนวน 36 คน ผู้วิจัยสอนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชีวิต ประจำวันที่ส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใช้เวลาในการทดลอง 18 คาบเรียนคาบเรียนละ 50 นาที ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่อง ตัวเลขในชีวิตประจำวัน คณิตศาสตร์กับอาหาร คณิตศาสตร์กับกีฬา และคณิตศาสตร์กับการเงิน ผู้วิจัยประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสามารถในทักษะการคิดของกลุ่มตัวอย่าง จากคะแนนหน่วยการเรียน คะแนนแบบทดสอบย่อย และคะแนนแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ด้านความสามารถในทักษะการคิด รวมทั้งให้นักเรียนตอบแบบสอบถามวัดเจตคติที่มีต่อชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่ส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
            ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจากการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่ส่งเสริมทักษะการคิด มีผลการเรียนรู้ด้านความสามารถในทักษะการคิดผ่านเกณฑ์เป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 70ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยสำคัญ .05  สรุปได้ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถในการเรียนเรื่องคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่ส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้ชุดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่ส่งเสริมทักษะการคิด อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
 
 
คำสำคัญ: ชุดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ทักษะการคิด
________________________________________________
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > บทความวิจัย คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

CONNECT WITH US