โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์

เอกลักษณ์ , อัตลักษณ์ของโรงเรียน

วันที่ 11 ธ.ค. 2561
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
                 "โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์  เป็นแหล่งเรียนรู้  สู่จิตอาสา  เพื่อพัฒนาท้องถิ่น(รักษ์บ้านเกิด)

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
                 "ประพฤติดี  มีจิคอาสา"

ชื่อโรงเรียน
                 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์

อักษรย่อ
                 ว.ศ.

คติพงน์
                 เรียนดี  มีวินัย  ไฝ่กีฬา  พัฒนาชุมชน

ปรัชญาโรงเรียน
                 ปญญา  นรานํ  รตฺนํ
                 ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐของมนุษย์

สีประจำโรงเรียน
                 สีแสด  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง
                 สีดำ  หมายถึง  ความหนักแน่น  อดทน