โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์

Nakhonrangsit Thepthanya School

ประวัติ

วันที่ 16 ม.ค. 2562
.ขนาดและที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาล
                   โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์  ตั้งอยู่เลขที่124 ซอยรังสิต-นครนายก 10ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์๑๒๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-2536-5370สังกัดเทศบาลนครรังสิต จัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล 1–3 (อายุ 3-5) มีพื้นที่ 1 ไร่
. สภาพทั่วไปของโรงเรียนอนุบาล
           โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ เริ่มจัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 โดยนายเยี่ยม  เทพธัญญะ และพี่สาวนางทองอยู่   เทพธัญญะ ได้บริจาคที่ดินให้    1 ไร่ สร้างศูนย์เด็กฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก นายเดชา   กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีเมืองรังสิต เป็นผู้อนุมัติงบประมาณเป็นค่าถมดิน  คิดเป็นเงิน 374,000 บาท สร้างอาคารโรงเรียนอนุบาล 1 หลัง ห้องน้ำใหญ่ 1 ห้อง และห้องส้วม 2 ห้อง คิดเป็นมูลค่า 550,000 บาท งบจากประชาชนที่ร่วมกันจัดตั้งผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในศูนย์ฯ คิดเป็นเงิน 63,828 บาท ในขณะนั้นมีเด็ก 24 คน มีผู้ดูแลเด็ก 1 คน นอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลแห่งนี้ ยังได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้ปกครองเด็กคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล และคณะกรรมการโรงเรียนอนุบาล ตลอดจนภาคเอกชนต่างๆ ได้ประสานงานให้ สโมสรโรตารี่รังสิต จัดทำรั้วและประตูให้ คิดเป็นมูลค่า 110,000 บาท บริษัทกรีนสปอร์ตอุปถัมภ์จัดนม พร้อมอุปกรณ์การสอนให้  ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์) ได้รับการถ่ายโอนจากพัฒนาชุมชนให้กับเทศบาลนครเมื่อปี พ.ศ. 2543และได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ 31พฤษภาคม  2556
โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์  มีอาคารทั้งสิ้น  4 หลัง ประกอบด้วย
          1.  ห้องธุรการ   จำนวน           1        ห้อง
          2.  ห้องเรียน     จำนวน           9        ห้อง
          3.  ห้องครัว      จำนวน           1        ห้อง
          4.  โรงอาหาร    จำนวน           2        แห่ง
          5.  ห้องน้ำสำหรับเด็ก            13        ที่
          6.  ห้องน้ำสำหรับผู้ใหญ่          4        ที่
          7.  สนามเด็กเล่น                    1        แห่ง