โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์

Nakhonrangsit Thepthanya School

บุคลากร

วันที่ 19 ก.พ. 2562

นางสาวขนิษฐา กิจเจริญ
ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์

                                                                                                   

                      นางประสาน กิ่งก้าน            นางมารศรี ประเสริฐยิ่ง          นางสาวเยาวลักษณ์ สุวรรณวาสิก         นางนิตยา พ่วงพูล
                                                                                                                       
น.ส.ปราณี เผือกทอง    น.ส.มยุรีย์ ปานรัตน์    น.ส.รัชนี ขาวมีวงษ์    น.ส.บังอร หู้พูล     น.ส.ศุทิศา ศรีพรหม  น.ส.พรเพ็ญ เทพธัญญะ
 


                                                
น.ส.สุภาพร รอดกร   น.ส.ฤทัย ดำรงค์ไชย   นางอัชรา ไผ่สีสุก  น.ส.สายชล แก้วโสม   น.ส.สิริกร มีเพียร  น.ส.วิไลวรรณ์ กล่อมขุนทด

                   
                                             
               น.ส.อนุสรา สำเร็จทรัพย์         น.ส.ดวงใจ เจตนา         นางวิชัย พิมพ์พวง          นางศศินา คิดดีจริง        นางทองออน  ลอดอยู่