โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ การประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

วันที่ 30 เม.ย. 2556
ผู้เข้าชม : 524

การประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
วันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ.โรงแรมชุมพรการ์เดนส์


การแบ่งกลุ่มจัดทำแผนปฎิบัติ
๑.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒.  ระดับชั้นอนุบาล
๓.  ระดับชั้นประะถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ (ช่วงชั้นที่ ๑)
๔.  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ (ช่วงชั้นที่ ๒)
๕.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ (ช่วงชั้นที่ ๓)
๖.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ (ช่วงชั้นที่ ๔)
๗.  กลุ่มงานทั่วไป (บุคลากรสนับสนุนการสอน , งานธุรการ , นักการภารโรง)

หัวข้อในการแบ่งกลุ่มจัดทำแผนปฏิบัติการ
ปัญหา แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแน ในการพัฒนาสถานศึกษาด้าน
๑.  การบริหารงานวิชาการ
๒.  การบริหารงานงบประมาณ
๓.  การบริหารงานบุคลากร
๔.  การบริหารงานทั่วไปข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ------------------------------------- ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู เพื่อปฏิบัติงานการสอนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗ อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่องหลัก เกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2547 หมวด 4 ข้อ 18 และ 19 จึงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจโดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน ๙ อัตรา ดังนี้ 1.1 วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา 1.2 วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา 1.3 วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา 1.4 วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 1.5 วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา 1.6 วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา 1.7 วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา 1.8 วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือก 2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้(1) มีสัญชาติไทย(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี บริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย /(๔) ไม่เป็นผู้… -2- (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม(ข) วัณโรคในระยะอันตราย(ค) โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง - วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี มีใบประกอบวิชาชีพครู - วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี มีใบประกอบวิชาชีพครู 2.3 หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอน แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 3. การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรและคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคลากร โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ตั้งแต่วันที่ 9 - 20 กันยายน255๖ ในวันและเวลาราชการ /๔. เอกสาร...... -3- 4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริง และฉบับสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้ (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด (3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด (4) หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด (5) สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ชุด (6) ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ชุด (7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (8) หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 5. การตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 5.1 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบ และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั่งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครกรอกหลักฐานการสมัคร หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 5.2 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งใดๆ 6. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 100 บาท ๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร ในวันที่ ๒๓ กันยายน 255๖ โดยปิดประกาศไว้ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) และ http:/www.schoolweb.in.th/tb1banthataphao หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 077- 511075 /๘.หลักเกณฑ์..... -4- ๘. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรและคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ (1) ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) 50 คะแนน (2) ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) 50 คะแนน (3) สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน ๙. วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร สอบข้อเขียน วันที่ ๒๗ กันยายน 255๖ ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น. คะแนน 100 คะแนน สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๗ กันยายน 255๖ ระหว่างเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป คะแนน 100 คะแนน ณ ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 10.การประกาศรายชื่อ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรและคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ โดยปิดประกาศไว้ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) และhttp:/www.schoolweb.in.th/tb1banthataphao หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 077- 511075 ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนขึ้นบัญชี จากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด เรียงลำดับลงมา กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกินระยะเวลา 1 ปี 11. ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ พนักงานจ้างตามภารกิจ มีระยะการจ้างคราวละ 1 ปี ตำแหน่งผู้ช่วยครู อัตราค่าตอบแทน - วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 8,340 บาท / เดือน และค่าครองชีพ 6,660 บาท- วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 9,140 บาท / เดือน และค่าครองชีพ 5,860 บาท /๑๒.การทำสัญญา..... -๕- 12. การทำสัญญาจ้าง โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) จะจัดจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรและคัดเลือกได้ตามลำดับที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการจัดจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานจ้างตามภารกิจ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (นายประสิทธิ์ หะรังศรี) ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)
การประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ.โรงแรมชุมพรการ์เดนส์การแบ่งกลุ่มจัดทำแผนปฎิบัติ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก๒. ระดับชั้นอนุบาล๓. ระดับชั้นประะถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ (ช่วงชั้นที่ ๑)๔. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ (ช่วงชั้นที่ ๒)๕. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ (ช่วงชั้นที่ ๓)๖. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ (ช่วงชั้นที่ ๔)๗. กลุ่มงานทั่วไป (บุคลากรสนับสนุนการสอน , งานธุรการ , นักการภารโรง)หัวข้อในการแบ่งกลุ่มจัดทำแผนปฏิบัติการปัญหา แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแน ในการพัฒนาสถานศึกษาด้าน๑. การบริหารงานวิชาการ๒. การบริหารงานงบประมาณ๓. การบริหารงานบุคลากร๔. การบริหารงานทั่วไป