โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์

Settabutr Upathum School

ประวัติโรงเรียน

วันที่ 20 ม.ค. 2562


โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

อยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2506 บนพื้นที่ 2 ไร่เศษ ภายใต้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่มีความร่มรื่นเป็นธรรมชาติคล้ายบ้าน  
ดำเนินการสอน มากว่า 50 ปี

ปัจจุบันนี้บริหารงานโดยสองพี่น้อง นางสาวปรียนาถ พนายางกูรและนายสรยศ  พนายางกูร บุตรของนางสุปรียา  พนายางกูร อดีตผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ซึ่งได้บริหารโรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์มาเกือบ 30 ปี จนพัฒนาให้โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558)


พวกเรามีความมุ่งมั่นจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพทัดเทียมโรงเรียนชั้นนำอื่น ๆ พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้   ความสามารถ มีความทุ่มเทดูแลเอาใจใส่
ในการพัฒนาบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดี