โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์

Settabutr Upathum School

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 18 ก.พ. 2561
สำหรับประถม
สำหรับครู
กิจกรรมโรงเรียน
สำหรับอนุบาล
กิจกรรมประกาศ
 • 01 ก.พ. 2561 นักเรียนชั้น ป.1 - 6 ทดสอบการปฏิบัติการประกอบอาหารในชั่วโมงงานบ้าน
 • 03 ก.พ. 2561 นักเรียนชั้น ป.6 สอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 05 ก.พ. 2561 กิจกรรม แข่งทักษะ Computer อ.3 - ป.6 ภาคเรียนที่
 • 07 ก.พ. 2561 กิจกรรม คณิตพาเพลิน ระดับชั้นอนุบาล
 • 10 ก.พ. 2561 กิจกรรม แรลลี่รวมใจ ครอบครัว ศ.บ.อ.
 • 12 ก.พ. 2561 อนุบาลประเมินผลวิชาคอมพิวเตอร์ ดนตรี และอังกฤษ
 • 16 ก.พ. 2561 ครูประจำชั้นรวบรวมแฟ้มผลงานนักเรียนส่งให้ผู้ปกครองประเมิน
 • 18 ก.พ. 2561 กิจกรรม แนะแนวผู้ปกครองชั้น ป.6
 • 22 ก.พ. 2561 นักเรียนชั้น ป.2 - ป.5 สอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 • 26 ก.พ. 2561 สอบภาษาไทย - ภาษาอังกฤษวันละคำ
 • 26 ก.พ. 2561 อนุบาลประเมินพัฒนาการปลายภาคเรียนที่ 2 / 2560
 • 27 ก.พ. 2561 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.3
 • 28 ก.พ. 2561 กิจกรรม วันมาฆบูชา
 • 28 ก.พ. 2561 อนุบาลเรียนเป็นวันสุดท้าย