โรงเรียนวัดสมหวัง
ค้นหา
ข่าวกิจกรรม

คณะครู - นักเรียน โรงเรียนวัดสมหวัง ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

CONNECT WITH US