โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง

ประวัติ

วันที่ 19 ก.พ. 2562

       ประวัติของสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลตำบลปลายบางวัดส้มเกลี้ยงตั้งอยู่เลขที่ 35 หมู่ที่ 2 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130 โทรศัพท์ และโทรสาร 02-9038612 สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลปลายบาง จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 3 ขวบ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นที่ 6 ไร่
โรงเรียนชุมชนวัดส้มเกลี้ยง (ชื่อเดิม) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2475 ผู้ที่คิดริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนชุมชนวัดส้มเกลี้ยงคือ พระอธิการเที่ยง เจ้าอาวาสวัดส้มเกลี้ยง ครั้งแรกใช้ศาลาการเปรียญเป็นที่เรียน มีพระภิกษุเป็นผู้สอน ต่อมาต้องเลิกล้มเนื่องจากทางราชการได้จัดตั้งโรงเรียนประชาบาลประจำตำบลขึ้นที่โรงเรียนวัดหูช้าง
ต่อมาพระอธิการไพย์ สุสารโก เจ้าอาวาสวัดส้มเกลี้ยงรูปใหม่ ได้ร่วมกับประชาชนขอตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดส้มเกลี้ยง ทางราชการจึงได้ตั้งโรงเรียนใหม่เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2579 ได้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลบางคูเวียง 4 (วัดส้มเกลี้ยง)มี นายม้วน ด้วงแก้ว เป็นครูใหญ่ ต่อมาพระอธิการไพย์ พร้อมด้วยประชาชนได้ร่วมกันจัดหาทุนสมทบร่วมกับทางราชการ ก่อสร้างอาคารแบบกระทรวงศึกษาธิการ 5 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง สร้างเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 ชื่อว่า โรงเรียนวัดส้มเกลี้ยง ต่อมาในปีพ.ศ. 2516 ได้อาคารเรียนใหม่อีก 1 หลัง และปีพ.ศ. 2519 ได้อาคารเรียนแบบ 011 จำนวน 4 ห้องเรียนอีก 1 หลัง และเมื่อปีพ.ศ. 2524 ทางราชการได้ตั้งเป็นโรงเรียนชุมชน จึงได้ชื่อใหม่ว่า โรงเรียนชุมชนวัดส้มเกลี้ยง 
โรงเรียนชุมชนวัดส้มเกลี้ยง กำหนดอักษรชื่อย่อของโรงเรียนว่า “ส.ก.” โดยสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 และเทศบาลตำบลปลายบางได้เข้ามามีส่วนร่วมการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ได้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ามาร่วมเรียนในโรงเรียนชุมชนวัดส้มเกลี้ยงในระดับอนุบาล 3 ขวบ ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ค่าไฟฟ้า ทุนการศึกษา และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และสร้างอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็ก ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลายบาง (โรงเรียนชุมชนวัดส้มเกลี้ยง)
ต่อมาเทศบาลตำบลปลายบาง ขอรับการถ่ายโอนโรงเรียนชุมชนวัดส้มเกลี้ยง ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง สังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยใช้อักษรย่อโรงเรียนเป็น “ท.ส.ก.” และได้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 ขวบ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6