โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา

ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร(รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล)

วันที่ 15 พ.ย. 2559
ผู้เข้าชม : 208
ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา
เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล)
 
             โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ตามรายการ ดังนี้
                  รถโดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน    ๑   คัน
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
                 กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
                 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,http://schoolweb.eduzones.com/sodphangnga หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖๔๙๐๘๔๒,๐๙๖๖๓๖๘๙๖๖ ในวันและเวลาราชการ
                      ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙
 
 
 
                 (นายปรณต คหะวงษ์)
     ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา
 
 
  
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ตามรายการ ดังนี้ รถโดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,http://schoolweb.eduzones.com/sodphangnga หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖๔๙๐๘๔๒,๐๙๖๖๓๖๘๙๖๖ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (นายปรณต คหะวงษ์) ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา

ที่อยู่ 16/2 หมู่ที่ 4 ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180

โทรศัพท์ 076490842 โทรสาร 076490842 อีเมล์ : sodsuksa2556@hotmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th