โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา

ประวัติ

วันที่ 21 ม.ค. 2562

        ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
 

                        ด้วยสำนักบริหารงานการศึกษา  สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  เพื่อให้บริหารนักเรียนที่อยู่ในจังหวัดกลุ่มอันดามัน คือ  กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และภูเก็ต  ให้ได้รับความสะดวกในการได้รับบริการการศึกษาอย่างเสมอภาค  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้ประกาศตั้งโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา  ขึ้น เมื่อวันที่  ๒๘  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๕๕ โดยได้ขออนุญาตใช้ที่ของโรงเรียนบ้านลุ่มเกรียบ (สพป. พังงา) ซึ่งได้ยุบเลิกไปแล้ว  โดยได้จัดสรรงบประมาณ  จำนวน  ๑๐๓,๒๘๓,๖๐๐.- บาท  (หนึ่งร้อยสามล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)  โดยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นคณะดำเนินโครงการ  ซึ่งมีนายธีระพล แก้วประดิษฐ์ เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา  
นายปรณต  คหะวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา เป็นผู้ดำเนินการในการก่อสร้าง โดยได้เริ่มสัญญาจ้าง  บริษัท เพิ่มพูนวิศวกรรม จำกัด  เป็นผู้รับจ้าง  เริ่มดำเนินการวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ และสิ้นสุดสัญญา วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๙  มีอาคารเรียนและอาคารประกอบทั้งสิ้น  ๑๐ รายการ  คือ
๑. อาคารเรียนอเนกประสงค์แบบพิเศษ   ๒  ชั้น  ๑ หลัง
๒. อาคารหอนอนแบบพิเศษ  ๓  ชั้น   ๑ หลัง
๓. อาคารแฟลตบ้านพักภารโรง  ๓  ชั้น   ๑ หลัง
๔. อาคารแฟลตบ้านพักครู  ๓  ชั้น   ๑ หลัง
๕. อาคารบ้านพักครูแบบ  ๒๐๗    ๑ หลัง
๖. อาคารโรงหุงต้ม     ๑ หลัง
๗. อาคารโรงฝึกงานอเนกประสงค์ ๒  ชั้น   ๑ หลัง
๘. อาคารเรือนพยาบาล    ๑ หลัง
๙. โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่     ๑ หลัง
๑๐. ถังเก็บน้ำใต้ดิน     ๑ หน่วย
                         พร้อมกันนี้  ได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ไว้อย่างพร้อมเพรียงสำหรับให้บริการนักเรียน  อีกทั้งได้รับอนุเคราะห์  ทุนการศึกษา  และปรับปรุงห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  จากมูลนิธิช่วยเหลือคนหูหนวกในพระราชินูปถัมภ์  ได้จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากร ทั้งสิ้น ๒๒  อัตรา  ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตั้งแต่ระดับชั้น  อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่  ๖  ขณะนี้  ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน  เป็นการชั่วคราวที่ โรงเรียนบ้านบางเตย  อำเภอเมือง จังหวัดพังงา    


 
          

     


      

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา

ที่อยู่ 16/2 หมู่ที่ 4 ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180

โทรศัพท์ 076490842 โทรสาร 076490842 อีเมล์ : sodsuksa2556@hotmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th