โรงเรียนเสนพงศ์

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

วันที่ 26 มิ.ย. 2561
  ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน  เสนพงศ์     ที่ตั้ง   161/1 ถ. ปาดังเบซาร์   ตำบล    สะเดา    อำเภอ   สะเดา
จังหวัด          สงขลา             สังกัด..สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์    074-411310  โทรสาร..074-411415         e –Mail. : Senpongschool@gmail.com
Website :
เปิดสอนระดับชั้น     อนุบาล       ถึงระดับชั้น       ประถมศึกษา       เนื้อที่     7  ไร่     86    ตารางวา
เขตพื้นที่บริการ        สำนักงานการศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนเสนพงศ์เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ในเนื้อที่ 7 ไร่ 86 ตารางวา ปัจจุบัน    
ปีการศึกษา 2556  มีห้องเรียนจำนวน 38 ห้องเรียน
มีนักเรียนทั้งหมด    1,400  คน 
บริหารงานโดยนางรวีวรรณ  ภูวัชร์วรานนท์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายตฤณกร  เสนพงศ์  เป็นผู้จัดการ

ข้อมูลผู้บริหาร
2.1  ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ – สกุล        นางรวีวรรณ  ภูวัชร์วรานนท์
วุฒิการศึกษาสูงสุด                   ปริญญาโท
สาขา   การศึกษา      ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่        ปี พ.ศ. 2543      จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา    13   ปี
 
2.2  รองผู้อำนวยการโรงเรียน    1        คน
        1)   ชื่อ –สกุล         นางสาวกัญรินทร์   เอกภัทร์คุณานนท์   วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท
รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย  (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา)       งานวิชาการ ระดับอนุบาล 

โรงเรียนเสนพงศ์

ที่อยู่ 161/1 ถ. ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90120

โทรศัพท์ 074411310 โทรสาร 074-411415 อีเมล์ : Senpongschool@gmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th