แผนงาน/โครงการ

วันที่ 01 ต.ค. 2557

แผนงาน /โครงการ และงบประมาณ

ประจำปีการศึกษา 2556

 
               เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  และสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด  โรงเรียนบ้านสว่างโนนทองจึงกำหนดดำเนินงานภายใต้แผนงบประมาณขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  โดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบประจำ และงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังต่อไปนี้
ส่วนที่  1 โครงการพัฒนา     (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีการศึกษา 2556   (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
รายการแผนงาน/โครงการ รวมตลอดปี
การศึกษา
ภาคเรียนที่ 1/2556 ภาคเรียนที่ 2/2556
1.  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 25,300 20,000 5,300
2.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี   
   มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
20,000 5,000 15,000
3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่              
    พึงประสงค์
11,436 7,000 4,438
4. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
   รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
10,000 5,000 5,000
5. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
    คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง
    อย่างเป็นระบบ
25,000 15,000 10,000
6.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 15,000 7,500 7,500
7.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
12,000 5,000 7,000
8.ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ ความสามารถ
ตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ
10,000 5,000 5,000
9.ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ
และ มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
2,000 1,000 1,000
10.ร่วมมือพัฒนาสถานศึกษา ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 2,000 1,000 1,000
11.ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5,000 4,000 1,000
12.จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
15,000 10,000 5,000
13.ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาให้มีการบริหารและการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
5,000 5,000 -
14.ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภา
ผู้เรียนโดยให้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
20,000 15,000 5,000
15.พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
10,000 5,000 5,000
16.การพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอน
แล การบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
12,000 6,000 6,000
17.ใช้งบประมาณงบกลาง 73,365 30,000 43,365
18.ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 40,000 20,000 20,000