โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม

ประวัติ

วันที่ 19 ก.พ. 2562
โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2525 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดย ร.ม.ต.เกษม ศิริสัมพันธ์ เป็นผู้ลงนามในประกาศ ก่อนการจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งได้เสนอเรื่องราวจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นตามลำดับ จากอำเภอ จังหวัด จนถึงกรมสามัญศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 โดยคณะกรรมการชุดนี้มีจำนวน 21 คน คือ
1. นายดิเรก                 บุญยอด                    ประธานกรรมการ
2. นายมานะ              พัฒนาสาธิต                 รองประธานกรรมการ
3. นายสีนวล                บุญประกอบ               รองประธานกรรมการ
4. นายทวีชัย              ศิลาสัมฤทธิ์ผล             กรรมการและเหรัญญิก
5. ส.ต.อ.ธงชัย              บุญรอด                    กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
6. นายชำนาญ               ประภัสโร                  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
7. นายบัวศรี                   สุทิน                        กรรมการ 
8. นายเล็ก                     ดอกบัว                     กรรมการ
9. นายไพบูลย์              แดงทองดี                  กรรมการ
10. นายพงษ์ศักดิ์         เบญจวรรณ                กรรมการ
11. นายด้าย                  นวมน้อย                   กรรมการ
12.นายสมศักดิ์            จินตนาประวาสี            กรรมการ
1