โครงการ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 16 มี.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 92
     วันที่ 13-15 มีนาคม 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 2/3 เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาช่องทางการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจาก นางกัลย์รวี ฉิมวิเศษเดชกุล ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ฐาน ประกอบไปด้วย 1.การเลี้ยงไส้เดือนดิน 2.การเลี้ยงไก่ 3.พลังงานแสงอาทิตย์จากโซล่าเซล 4.การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ณ ค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล ,กศน.ตำบลกุศกร ,ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลเกษม


                                               <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 7 ตุลาคม 2559 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมทำกิจกรรม 5 ส Big cleaning day <<<<<<ภาพกิจกรรม>>>>>>>
วันที่ 22 กันยายน 2559 กศน.อำเภอตระการพืชผลจัดโครงการสัมนาวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่สองของการเข้าค่ายทักษะวิชาการ และได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง แผนที่ชีวิต วิธีคิดสู่ความสำเร็จ <<<<<<<<<<คลิกเพิ่อชมภาพกิจกรรม>>>>>>>>>>>
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 กศน.อำเภอตระการพืชผล ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอตระการพืชผล