โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโฟนิกส์ประกอบกับการใช้สื่อ Phonics spider map posters เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 29 ม.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 154
ชื่อเรื่อง          การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโฟนิกส์ประกอบกับการใช้สื่อ   Phonics spider map posters เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 
ผู้ค้นคว้า         นางฉวีวรรณ  ธรรมแสง        
                        
โรงเรียน        โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
                    จังหวัดขอนแก่น

ปีที่ค้นคว้า       2560
 

บทคัดย่อ

 
        การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโฟนิกส์ประกอบกับการใช้สื่อ Phonics spider map posters เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี  ที่ 3 เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยดำเนินการตามแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อน-หลังทดลอง  (One Group Pretest – Posttest Design) โดยมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อการพัฒนารูปแบบวิธีการสอนด้วยเทคนิคโฟนิกส์ประกอบด้วยสื่อPhonics Spider map posters เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 2) เพื่อการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเทคนิคโฟนิกส์ประกอบด้วยสื่อ Phonics Spider mapposters เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3) เพื่อการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคโฟนิกส์ประกอบด้วยสื่อ Phonics Spider mapposters เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560จำนวน 38 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโฟนิกส์ประกอบกับการใช้สื่อ Phonics spider map posters เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5แผนๆละ 4 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 20ชั่วโมง มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00 2)  สื่อPhonics spider map posters และวางภาพโดยเรียงลำดับเนื้อหาการผสมคำจากสระเสียงยาว    a e i o u จำนวน 5 แผนการจัดการเรียนรู้ ในแต่ล่ะแผนจะมีแผนย่อย  4 ชั่วโมงมี Phonics spider map posters พร้อมภาพประกอบเพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายไปพร้อมกันโดยค้นหาภาพที่เด็กเข้าใจง่าย สื่อความหมายชัดเจนเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์ มีสีสันสดใสน่าสนใจ สมจริง สอดคล้องกับเนื้อหา ที่ฝึกการอ่านสะกดคำศัพท์ มีภาพแทนความหมายแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนจำนวน 1 ฉบับ เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00 มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.27 - 0.72 มีค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.20- 0.67  3) แบบประเมินการพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงและสะกดคำภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคโฟนิกส์ประกอบกับการใช้สื่อ Phonics spider map posters เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นแบบประเมินที่ประเมินโดยครูผู้สอนในระหว่างเรียน โดยประเมินตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ และเกณฑ์การประเมินแบบรูบริค (Rubric)มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00 4) และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโฟนิกส์ประกอบกับการใช้สื่อ Phonics spider map posters เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5ระดับ จำนวน 10 ข้อ (IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00        การวิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย () ค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ (%) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยค่าที (t-test : Paired samples)
 
          สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโฟนิกส์ประกอบกับการใช้สื่อPhonics spider map posters เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า
ผลการวิจัยเรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโฟนิกส์ประกอบกับการใช้สื่อ Phonics spider map posters เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า
        1. ผลการพัฒนารูปแบบวิธีการสอนด้วยเทคนิคโฟนิกส์ประกอบด้วยสื่อPhonics Spider map posters เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.58/82.19  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (80/80)
        2. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโฟนิกส์ประกอบกับการใช้สื่อ Phonics spider map posters เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กับหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
       3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโฟนิกส์ประกอบกับการใช้สื่อ Phonics spider map posters เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39
 
 
 
 
 
Abstract
 
Abstract The purposes of research were to; 1) develop phonics Spider Map posters for practicing English vocabulary pronunciation for grade 3 students, 2) compare the students’ pronunciation ability before and after receiving practices with the phonics posters, and 3) examine the students’ satisfaction over using the phonics Spider Map posters. The research samples were 38 students purposively selected from Bansamliam Municipal School under the Office of Nakhon Khonkaen Municipality. The study was conducted in the second semester of academic year 2017. The research instruments were the constructed Phonics Spider Map posters materials and a questionnaire used for determining the satisfaction. The data were analyzed statistically for means, standard deviation, and t-test was applied to compare the scores from the pre-test and posttest. The results were as follows:
1. Phonic Spider Map poster materials for drilling grade 3 students’ skill of vocabulary pronunciation was at 82.58/82.19efficiency criterion. 2. The pronunciation ability of the students practiced with using the Phonics Spider Map poster materials before and after practices with the phonics Spider Map posters was significantly different at 0.01 level showing that the posttest mean score was higher than the pre-test one. 3. The students were satisfied was at level 4.39. They were high level of satisfaction with the Phonics Spider Map poster materials used for practicing vocabulary pronunciation overall at a high level in terms of the appearances including use of attractive letters, colors of words, and pictures showing meaning of the words. The research findings showed that creating learning materials for vocabulary pronunciation practice helped the students gain better pronunciation of English,. This was proved to be useful, which could be a model for other material development in English learning and instruction. Keyword : vocabulary pronunciation, phonic poster material
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ที่อยู่ 156/56 หมู่ 16 ถนนศิลปสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043237611 อีเมล์ : bunsit@hotmail.com

เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า

Engine by SchoolWeb.in.th