โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7ขั้น รายวิชาฟิสิกส์ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เรื่องสภาพสมดุล

วันที่ 29 ม.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 15
ชื่อเรื่อง           ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น รายวิชาฟิสิกส์ 2
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   เรื่องสภาพสมดุล

ผู้วิจัย            นางภัทรานิษฐ์ นาสินพร้อม  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สำนักการศึกษา เทศบาล
         นครขอนแก่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีที่วิจัย          พ.ศ. 2560
 

บทคัดย่อ

 
                                        การวิศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดกิจกรรมเรื่องสภาพสมดุล รายวิชาฟิสิกส์2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80และค่าดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ 0.50 2)เปรียบเทียบคะแนนผลการเรียน รายวิชาฟิสิกส์ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7ขั้นและ 3)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7ขั้น        กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ที่เรียนรายวิชาฟิสิกส์ 2จำนวน  38  คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมเรื่องสภาพสมดุลรายวิชาฟิสิกส์ 2 รหัสวิชา ว30202  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จำนวน  12  ชุด  2)แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสภาพสมดุล รายวิชาฟิสิกส์ 2 รหัสวิชา ว30202  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7ขั้น จำนวน 12แผน ใช้เวลาสอบ 18ชั่วโมง  3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีลักษณะของแบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน  40  ข้อ และ 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7ขั้น ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale)  5ระดับจำนวน  15ข้อ
                              ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ชุดกิจกรรมเรื่องสภาพสมดุลรายวิชาฟิสิกส์ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2 )           
เท่ากับ82.93/81.36 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล(E.I)เท่ากับ0.7244ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7ขั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05มี และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
                              3.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ที่เรียนโดยชุดกิจกรรมร่วมกับรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7ขั้นอยู่ในระดับมาก  (µ=4.3, σ=0.76)
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง