โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ E-Book เรื่อง Heet Sip-Song – The Twelve Isan Merit-Making Traditions ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 12 ธ.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 38
ชื่อเรื่อง         การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้  E-Book เรื่อง Heet Sip-Song – The Twelve Isan Merit-Making Traditions
                     ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
                     โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
ผู้วิจัย            นางแก้วตา  โคตรงาม                                 
โรงเรียน      โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
                   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ปีที่วิจัย           2559
 

บทคัดย่อ

        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) การพัฒนาสื่อ E-Book เรื่อง Heet Sip-Song –      The Twelve Isan Merit-Making Traditionsในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล ไม่น้อยกว่า 0.50 (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง Heet Sip-Song – The Twelve Isan Merit-Making Traditions และ (3) เพื่อศึกษาความ  พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง Heet Sip-Song – The Twelve Isan Merit-Making Traditionsของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล   บ้านสามเหลี่ยม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 68 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1จำนวน 35 คน เป็นกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง Heet Sip-Song – The Twelve Isan Merit-Making Traditionsและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2จำนวน 33 คน เป็นกลุ่มควบคุมที่เรียนตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง Heet Sip-Song – The Twelve Isan Merit-Making Traditions(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (3) แบบสัมภาษณ์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test 
 
       ผลการวิจัยพบว่า
(1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง Heet Sip-Song – The Twelve Isan Merit-Making Traditionsที่พัฒนาขึ้น มีค่าประสิทธิภาพ 82.85/80.09 และมีดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.)เท่ากับ 0.68ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
(2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง Heet Sip-Song – The Twelve Isan Merit-Making Traditions    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ .05
(3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง Heet Sip-Song – The Twelve Isan Merit-Making Traditions    มีความพึงพอใจต่อการเรียน อยู่ในระดับมาก
          สรุปได้ว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง Heet Sip-Song – The Twelve Isan Merit-Making Traditionsมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ที่อยู่ 156/56 หมู่ 16 ถนนศิลปสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043237611 อีเมล์ : bunsit@hotmail.com

เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า

Engine by SchoolWeb.in.th