โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ชื่อผลงานวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาษาอังกฤษและพฤติกรรมการทำงานร่วมกันของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 29 ส.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 126
ชื่อผลงานวิจัย         ผลการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและพฤติกรรมการทำงานร่วมกันของนักเรียน

                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น

ผู้วิจัย                    นางสาววิภานุช   ใสเหลื่อม    ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
 

บทคัดย่อ

 
           การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน

ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา  2) ศึกษาพฤติกรรมการทำงานร่วมกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในขณะเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  จังหวัดขอนแก่น  ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน

ที่ 1  ปีการศึกษา  2560  จำนวน 30 คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ ซิปปา  2)  แบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและ 3) แบบวัดพฤติกรรมการทำงานร่วมกันสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  การหาค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และทดสอบค่าที  (t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า  ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในภาพรวมนักเรียนมีพฤติกรรมการทำงานร่วมกันอยู่ในระดับมาก
 
 
คำสำคัญ  การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา  ภาษาอังกฤษ  มัธยมศึกษา
 
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ที่อยู่ 156/56 หมู่ 16 ถนนศิลปสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043237611 อีเมล์ : bunsit@hotmail.com

เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า

Engine by SchoolWeb.in.th