โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ4 MATกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่องเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 03 ส.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 233

 ชื่อเรื่อง       การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ4 MATกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
               ศาสนา  และวัฒนธรรมเรื่องเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4
ผู้วิจัย         นายอำนวย  ใดจิ๋ว
ปีที่วิจัย       ปีการศึกษา  2560
 

บทคัดย่อ

 
          การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ1)ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MATกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมเรื่องเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/802)ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ4 MATกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมเรื่องเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  3)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมเรื่องเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เรื่อง  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น  จำนวน  33 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster RandomSampling)โดยใช้วิธีการจับสลากและใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  (Sampling Unit)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย1)  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  4 MAT  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมเรื่องเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 จำนวน 14 แผน ๆ ละ  1 ชั่วโมง  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  จำนวน  30  ข้อค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.33-0.77 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.23-0.75  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.90 และ3)  แบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน20  ข้อมีอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่  0.23-0.71  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบด้วย  t-test  (Dependent  Sample)
           ผลการวิจัยพบว่า
               1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MATกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เรื่อง เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีประสิทธิภาพ
(E1/E2)  เท่ากับ  85.63/84.75  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80ที่ตั้งไว้
               2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MATกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมเรื่อง เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4มีค่าเท่ากับ  0.6834  ความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ68.34
               3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MATเรื่อง เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
               4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MATกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่องเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ที่อยู่ 156/56 หมู่ 16 ถนนศิลปสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043237611 อีเมล์ : bunsit@hotmail.com

เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า

Engine by SchoolWeb.in.th