โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ชื่อเรื่อง การพัฒนาสื่อ Facebook Infographic เรื่อง Isan Muan Suen - The Happy Community ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอน

วันที่ 31 ก.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 98
ชื่อเรื่อง                การพัฒนาสื่อ Facebook Infographic เรื่อง Isan Muan Suen - The Happy Community ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น

ผู้วิจัย                    นายพินิจ   โคตรงาม                                                     
โรงเรียน               โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น     
ปีที่วิจัย                 2560

บทคัดย่อ

การเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยสร้างเนื้อหาหรือสถานการณ์ของการสื่อสารให้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันของนักเรียน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้เรียน อาจมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียนได้ การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาสื่อ Facebook Infographic เรื่อง Isan Muan Suen - The Happy Communityสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนสาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลกให้มีประสิทธิภาพ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล ไม่น้อยกว่า 0.50(2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ Facebook Infographic เรื่อง Isan Muan Suen - The Happy Communityกับการสอนปกติ และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ Facebook Infographic เรื่อง Isan Muan Suen - The Happy Communityกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 78 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แยกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 35 คน เป็นกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้สื่อ Facebook Infographic เรื่อง Isan Muan Suen - The Happy Communityส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2จำนวน 38 คน เป็นกลุ่มควบคุมที่เรียนตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) สื่อ Facebook Infographic เรื่อง Isan Muan Suen - The Happy Community  (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (3) แบบสัมภาษณ์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และทดสอบสมมุติฐานใช้     t-test 
 
ผลการวิจัยพบว่า
(1) สื่อ Facebook Infographic เรื่อง Isan Muan Suen - The Happy Communityที่พัฒนาขึ้น มีค่าประสิทธิภาพ 83.35/81.62และมีดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.)เท่ากับ 0.74ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
(2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ที่เรียนโดยใช้สื่อ Facebook Infographic เรื่อง Isan Muan Suen - The Happy Communityมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ .01
(3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ที่เรียนโดยใช้สื่อ Facebook Infographic เรื่อง Isan Muan Suen - The Happy Communityมีความพึงพอใจต่อการเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด
สรุปได้ว่า สื่อ Facebook Infographic เรื่อง Isan Muan Suen - The Happy Communityมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ที่อยู่ 156/56 หมู่ 16 ถนนศิลปสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043237611 อีเมล์ : bunsit@hotmail.com

เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า

Engine by SchoolWeb.in.th