โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ชื่อเรื่อง การพัฒนาสื่อโปสการ์ดกิจกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น

วันที่ 31 ก.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 52
ชื่อเรื่อง                การพัฒนาสื่อโปสการ์ดกิจกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสารระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น
ผู้วิจัย                    นายพินิจ   โคตรงาม                                                     
โรงเรียน               โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น     
ปีที่วิจัย                 2559

บทคัดย่อ

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ และมีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) สื่อการเรียนที่สามารถใช้เสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เป็นรูปธรรม มีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาสื่อโปสการ์ดกิจกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบ 4MATสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนสาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล ไม่น้อยกว่า 0.50(2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อโปสการ์ดกิจกรรมร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MATกับการสอนปกติ และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อโปสการ์ดกิจกรรมร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MATกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 74 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แยกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 37 คน เป็นกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้สื่อโปสการ์ดกิจกรรมร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MATส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2จำนวน 37 คน เป็นกลุ่มควบคุมที่เรียนตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) สื่อโปสการ์ดกิจกรรมที่ใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT  (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (3) แบบสัมภาษณ์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมุติฐานใช้    t-test
 
 
 
ผลการวิจัยพบว่า
(1) สื่อโปสการ์ดกิจกรรมที่ใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MATที่พัฒนาขึ้น มีค่าประสิทธิภาพ 81.51/80.22และมีดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.)เท่ากับ 0.70ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
(2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ที่เรียนโดยใช้สื่อโปสการ์ดกิจกรรมที่ใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MATมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ .01
(3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ที่เรียนโดยใช้สื่อโปสการ์ดกิจกรรมที่ใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MATมีความพึงพอใจต่อการเรียน อยู่ในระดับมาก
สรุปได้ว่า สื่อโปสการ์ดกิจกรรมที่ใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MATมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ที่อยู่ 156/56 หมู่ 16 ถนนศิลปสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043237611 อีเมล์ : bunsit@hotmail.com

เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า

Engine by SchoolWeb.in.th