โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ชื่อเรื่อง การพัฒนาสื่อโปสการ์ดกิจกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น

วันที่ 31 ก.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 79
ชื่อเรื่อง                การพัฒนาสื่อโปสการ์ดกิจกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสารระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น
ผู้วิจัย                    นายพินิจ   โคตรงาม                                                     
โรงเรียน               โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น     
ปีที่วิจัย                 2559

บทคัดย่อ

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ และมีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) สื่อการเรียนที่สามารถใช้เสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เป็นรูปธรรม มีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาสื่อโปสการ์ดกิจกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบ 4MATสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนสาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล ไม่น้อยกว่า 0.50(2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อโปสการ์ดกิจกรรมร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MATกับการสอนปกติ และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อโปสการ์ดกิจกรรมร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MATกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 74 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purpo