โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับวิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Cooperative Learning)เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต

วันที่ 25 ส.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 263
ชื่อเรื่อง     การพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับวิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม               
               (Cooperative Learning)เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
               พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชื่อผู้วิจัย    นางสาวสาธนี  ภูสนาม
ปีการศึกษา2559
 
บทคัดย่อ
 
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับวิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Cooperative Learning) เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4  MAT ร่วมกับวิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Cooperative Learning) เรื่องความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MATร่วมกับวิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Cooperative Learning)  เรื่องความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  1)ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ4 MAT ร่วมกับวิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Cooperative Learning)  เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้             สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 ชุดกิจกรรม 2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT  ร่วมกับวิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Cooperative Learning) เรื่องความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เรื่อง                 ความปลอดภัยในชีวิต จำนวน 30 ข้อ  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับวิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Cooperative Learning)  เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 15ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                    ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2) ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) และ                  t – test (Dependent  Sample)
           ผลการวิจัย  พบว่า
            1. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับวิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Cooperative Learning) เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 87.04/86.07  และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.77
           2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  4  MAT  ร่วมกับวิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Cooperative Learning)  เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
            3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  4  MAT  ร่วมกับวิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Cooperative Learning)  เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โดยภาพรวม
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (