โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับวิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Cooperative Learning)เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต

วันที่ 25 ส.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 338
ชื่อเรื่อง     การพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับวิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม               
               (Cooperative Learning)เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
               พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชื่อผู้วิจัย    นางสาวสาธนี  ภูสนาม
ปีการศึกษา2559
 
บทคัดย่อ
 
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับวิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Cooperative Learning) เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4  MAT ร่วมกับวิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Cooperative Learning) เรื่องความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MATร่วมกับวิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Cooperative Learning)  เรื่องความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  1)ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ4 MAT ร่วมกับวิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Cooperative Learning)  เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้             สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 ชุดกิจกรรม 2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT  ร่วมกับวิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Cooperative Learning) เรื่องความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เรื่อง                 ความปลอดภัยในชีวิต จำนวน 30 ข้อ  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับวิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Cooperative Learning)  เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 15ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                    ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2) ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) และ                  t – test (Dependent  Sample)
           ผลการวิจัย  พบว่า
            1. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับวิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Cooperative Learning) เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 87.04/86.07  และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.77
           2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  4  MAT  ร่วมกับวิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Cooperative Learning)  เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
            3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  4  MAT  ร่วมกับวิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Cooperative Learning)  เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โดยภาพรวม
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (  = 4.55, S.D. = 0.62)
 
 
 
  

 

 
Research Title : The Developmentof Using 4 MAT Activities Packages on Life Safety Topic Learning through Participatory Learning Approach in Health and Physical Education Learning for Grade 9 Students
Researcher:   Miss Sathani  Phusanam
Year :            2016
 
Abstract
 
The objectives of this research were 1) to develop of using 4 MAT activities packages on Life Safety topic learning through Participatory Learning approach in Health and Physical Education learning for grade 9 students  2) to compare pretest and posttest learning achievement scores in using 4 MAT activities packages on Life Safety topic learning through Participatory Learning approach in Health and Physical Education learning for grade 9 students3) to study the students’ satisfaction from learningofusing 4 MAT activities packages on Life Safety topic learning through Participatory Learning approach in Health and Physical Education learning for grade 9 students. The sample selected by clustersampling method consisted of 30 grade 9 students of 3/1 classroom of Samliam Municipal School, the Academic Year 2016. The research instruments comprised ten 4 MAT activities packages on Life Safety topic learning through Participatory Learning approach in Health and Physical Education Learning Area for Grade 9 students, ten 4 MAT lesson plans on Life Safety topic in Health and Physical Education Learning Area for Grade 9 students, pre-test and post-test achievement test 30 items, a questionnaire for eliciting information from the students regarding their satisfaction with the learning activities 15 items. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation (S.D.), the process effectiveness and result effectiveness (E1/E2),  the efficiency Process (E.I.) and t – test (Dependent Sample).
            The findings showed that:
1) The efficiency Process (E1/E2) of 4 MAT activities packages on Life Safety topic learning through Participatory Learning approach in Health and Physical Education Learning Area for Grade 9 students was 87.04/86.07 and the effectiveness index (E.I.) was 0.77
           2) The students’ learning achievement after using the activities packages was significantly higher than their learning achievement before using the activities packages at .05.
            3)     The students’ satisfaction with 4 MAT activities packages on Life Safety topic learning through Participatory Learning approach in Health and Physical Education Learning was found at a highest level ( = 4.55, S.D. = 0.62)
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ที่อยู่ 156/56 หมู่ 16 ถนนศิลปสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043237611 อีเมล์ : bunsit@hotmail.com

เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า

Engine by SchoolWeb.in.th