โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

Samliam Municipal School

บรรยากาศโรงเรียน

วันที่ 25 มี.ค. 2562