โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

Samliam Municipal School

ชุดนักเรียน

วันที่ 25 มี.ค. 2562
ชุดนักเรียนหญิง ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3                                      ชุดนักเรียนชาย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3
            
ชุดนักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4                                            ชุดพละ

     

ชุดนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3