โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ตราสัญลักษณ์

วันที่ 22 ม.ค. 2561