โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ตราสัญลักษณ์

วันที่ 23 พ.ค. 2561