โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

อื่นๆ

วันที่ 16 ก.พ. 2562

นางอมรรัตน์ สุระทิพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นางกุลนัทธีร์ วิรุณปักษี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นางกาญจนา ชูสกุล
เจ้าหน้าที่การเงิน

 

นายบูชิต เพียสุพรรณ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

นายบุญส่ง กาบขน
นักการภารโรง

 

นายรุ่งเรือง สระประทุม
นักการภารโรง

 

นายสำรอง พรมนิล
นักการภารโรง

 

นายสิงห์ทอง ศรวิเศษ
นักการภารโรง

 

นายสมชาย พินิจดี
นักการภารโรง

 
 

นางบุญชู แสงสว่าง
แม่ครัว

 

นางหมอนทอง ธาดา
แม่ครัว

 

นายชัยณรงค์ นิลคูหา
พนักงานขับรถ

 

นายคำรณ โรจน์หิรัญกุล
พนักงานขับรถ

 

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ที่อยู่ 156/56 หมู่ 16 ถนนศิลปสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043237611 อีเมล์ : bunsit@hotmail.com

เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า

Engine by SchoolWeb.in.th