โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

มัธยมศึกษา

วันที่ 23 พ.ค. 2561

นางสาวปาณิศรา ศรีประมาณ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

 

นายวีรพล ผาโคตร
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

 

นางสาวมลฤดี ศรีบุญเรือง
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

 

นายมงคล เสมเหลา
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

 

นางแก้วตา โคตรงาม
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

 

นายบรรสิทธิ์ ดีล้อม
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

 

นางสาววณิชชา สุทธิวงศ์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

 

นางชลิดา อธิวิทวัส
ครูพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

นายเมษยน เพ็ญธิสาร
ครูพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 

นางสาวสาธนี ภูสนาม
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

 

นายจิรยุทธ์ หล่อยดา
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

 

นายสมพงษ์ ภูจริต
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

 

นายพินิจ โคตรงาม
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

 

นางสาวกนกลดา วรรณการคูณ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

 

นางมนัสชนก กะไรยะ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

 

นายแสนพล จันทะภา
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

 

นางสาววิภานุช ใสเหลื่อม
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

 

นางภัทรานิษฐ์ นาสินพร้อม
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

 

นายภาคภูมิ วรจินดา
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

 

นางรัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ
ครูพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสมฤทัย  พุทธมนต์สิงห์
ครูพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6