โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ประถมศึกษา

วันที่ 16 ก.พ. 2562

นางงามงอน พิทักษ์วงษ์ศร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
 

นางศศิธร เขื่อนแก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

 

นางสาววันดี ประแดงปุย
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

นางฉวีวรรณ ธรรมแสง
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 

นางสาววิภาพร นาทัน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

 

นางสาวทองใส คำมี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
 

นายขจรเดช แกกสันเทียะ
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


นางสาววารี พิพิธพงษ์พัฒน์
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางณัฐารัชต์ เดโชสวัสดิ์เพชร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

 


นางสาววิชุดา  ศรีจันทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

 

นางบุญโฮม   
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

นางสาวธิติมา  สามารถ
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางกมลลักษณ์ ลีลาวัชรมาศ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
 

นางสุภัสสร รุนรักษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

 

นางจรัลรัตน์ ใจขาน
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 

นายอำนวย ใดจิ๋ว
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หัวหน้าสายชั้น
 

นางประภาลักษณ์ ตระกูลเสนาธง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
หัวหน้าสายชั้น
 

นางกัญจนา จันทะไพร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
 


นายเรืองฤทธิ์ ธาดา
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 

นายรัชพล อวนศรี
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

 
 

นางสาวกมลกัลย์ สตารัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

 

นางณัฏฐนันท์ นิภาธรกวินศิริ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

 

นางวิลาวัลย์ สีละพัฒน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

 

นายสำราญ เหมบุรุษ
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

นายสังคม กัณหา
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หัวหน้าสายชั้น
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ที่อยู่ 156/56 หมู่ 16 ถนนศิลปสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043237611 อีเมล์ : bunsit@hotmail.com

เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า

Engine by SchoolWeb.in.th