โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ประถมศึกษา

วันที่ 22 ม.ค. 2561

นางสาวทองใส คำมี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

 

นางศศิธร เขื่อนแก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

 

นางสาววันดี ประแดงปุย
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

นายขจรเดช แกกสันเทียะ
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

นางสาววิภาพร นาทัน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

 

นางงามงอน พิทักษ์วงษ์ศร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

 

นายกมล ทุยเวียง
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

 

นางณัฐารัชต์ เดโชสวัสดิ์เพชร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

 

นางฉวีวรรณ ธรรมแสง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

 

นางสาววารี พิพิธพงษ์พัฒน์
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 
 

นางจรัลรัตน์ ใจขาน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

 

นางสุภัสสร รุนรักษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

 

นางกมลลักษณ์ ลีลาวัชรมาศ
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

นายอำนวย ใดจิ๋ว
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

นายเรืองฤทธิ์ ธาดา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

 

นางกัญจนา จันทะไพร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
 

นางประภาลักษณ์ ตระกูลเสนาธง
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

นายรัชพล อวนศรี
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

 
 

นางสาวกมลกัลย์ สตารัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

 

นางณัฏฐนันท์ นิภาธรกวินศิริ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

 

นางวิลาวัลย์ สีละพัฒน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

 

นายสำราญ เหมบุรุษ
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

นายสังคม กัณหา
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6