โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

อนุบาล

วันที่ 22 ม.ค. 2561
นางชุดา เรืองแหล่
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1


 
นางสาวจารุวรรณ บุตรรินทร์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2


 
นางสาวอริสา พรมจรรย์
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
นางอุไรรัตน์ นุริตานนท์
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2