โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

อนุบาล

วันที่ 16 ก.พ. 2562
นางชุดา เรืองแหล่
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1


 
นางสาวจารุวรรณ บุตรรินทร์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2


 
นางสาวอริสา พรมจรรย์
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
นางอุไรรัตน์ นุริตานนท์
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ที่อยู่ 156/56 หมู่ 16 ถนนศิลปสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043237611 อีเมล์ : bunsit@hotmail.com

เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า

Engine by SchoolWeb.in.th