ผู้บริหาร

วันที่ 23 ต.ค. 2560


นายบุญธรรม  โบราณมูล

 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
นายวรวุฒิ  อันปัญญา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


 ดร.พูลผล ชาญวิรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา