ปฎิทินกิจกรรม

วันที่ 23 ต.ค. 2560
รายการ วัน/ เดือน/ ปี
อบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนพอเพียง                13-15  กันยายน  2560
ค่ายวิชาการ      18 กันยายน  2560
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 สายชั้นมัธยมศึกษา 26-28 กันยายน 2560
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 สายชั้นประถมศึกษา 27-28 กันยายน 2560