อัตลักษณะและเอกลักษณ์

วันที่ 21 พ.ค. 2561
3. อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลแสนโยธา
3.1อัตลักษณ์ ของโรงเรียนอนุบาลแสนโยธา“ช่วยเหลือตนเองได้  ความมั่นใจเด่น เน้นคุณธรรม นำมารยาทงาม รักความสะอาด ชาญฉลาดเรื่องปัญญา”
โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้
                            ด้านการช่วยเหลือตนเอง(อัตลักษณ์ “ช่วยเหลือตนเองได้”)
                   1. รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง
                   2. ส่งถาดอาหารของตนเองลงถังรวมเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว
                   3. แปรงฟัน อาบน้ำแต่งตัวได้ด้วยตนเอง
                   4. เก็บเครื่องนอนของเล่นเข้าด้วยตนเองได้
                   5. ใช้ห้องน้ำ ห้องส้วมด้วยตนเองได้
                             ด้านความมั่นใจในตนเอง(อัตลักษณ์ “ความมั่นใจเด่น”)
                1. กล้าแสดงออก
                   2. กล้าสนทนาโต้ตอบแลกเปลี่ยนคำถามกับผู้ใหญ่และเพื่อนระดับเดียวกันได้
                   3. กล้าเสนอแนะความคิดเห็นและบอกความต้องการของตนเองได้
                   4. ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามได้
                          ด้านคุณธรรม (อัตลักษณ์ “เน้นคุณธรรม”)
                  1. รู้จักแบ่งปันสิ่งของ รู้จักการรอคอย
                   2. รู้จักขอบคุณ ขอโทษ
                   3. แสดงความรักครู รักเพื่อนและสัตว์เลี้ยง
                   4. ทำงานที่ได้รับมอบหมาย
                   5. ไม่ทำลายสิ่งของเครื่องใช้
                                         ด้านมารยาท (อัตลักษณ์ “นำมารยาทงาม”)
                   1. รู้จักไหว้ครูและผู้ใหญ่ที่พบเห็นทั่วไป
                   2. รู้จักกราบไหว้ พระภิกษุสงฆ์ พระพุทธรูปและสิ่งสักการะที่น่าเคารพทั่วไป
                   3. ปฏิบัติตัวตามคำสอนของครู พ่อแม่ผู้ปกครอง
                   4. ใช้คำพูดสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์
                       
ด้านความสะอาด(อัตลักษณ์ “รักความสะอาด”)
                 1. ล้างมือ แปรงฟันได้อย่างถูกวิธี
                   2. รู้จักแต่งกายให้สะอาด สวยงาม อย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
                   3. รู้จักฝึกสุขนิสัยที่ดีด้านการดูแลตนเองและสิ่งแวดล้อม
                   4. รู้จักทิ้งขยะให้ถูกที                      
ด้านสติปัญญา(อัตลักษณ์ “ชาญฉลาดเรื่องปัญญา”)
                    1. สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้
                    2. สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่างง่ายๆได้
                    3. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและสื่อสารง่ายๆได้
                    4. สามารถจำแนก เปรียบเทียบ นับจำนวนได้
                    5. บอกตำแหน่ง ทิศทางและเวลาได้
    
              3.2  เอกลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลแสนโยธา
                        “ มารยาทงาม สืบสานความเป็นไทย ”
โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้
มารยาทงาม  
                    1. รู้จักแสดงความเคารพต่อครู
                    2. รู้จักทำความเคารพต่อผู้ปกครองและผู้ใหญ่
                    3. ใช้คำพูดสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณถูกต้องเหมาะสม  
                    4. รู้จักมารยาทในการพูด การฟัง
 
                                                              สืบสานความเป็นไทย
1. เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้รับความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การเชิญวิทยากรที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านหรือบุคคลจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้ สาธิตที่โรงเรียน วิธีการทำอาหาร  การถนอมอาหาร การจัก สาน การทอสวิง แห อวน เป็นต้น
2. นำนักเรียนร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา ร่วมงานบุญประเพณีต่างๆ  ได้แก่ กิจกรรมเวียนเทียน  กิจกรรมบุญข้าวสาก ประเพณีลอยกระทง  เป็นต้น
3. กิจกรรมเน้นวิถีไทย วิถีชีวิตแบบไทยๆ ได้แก่ การนำนักเรียนไปชมและศึกษาวิถีชีวิตคนไทยท้องถิ่น  เช่น พาไปดูการทำนา ปัก ดำข้าว การจับปลา ปลูกผัก การทำการเกษตร การย้อมผ้า จักสาน  กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ประเพณีบุญบั้งไฟ บุญข้าวสาก การละเล่นแบบไทย ได้แก่ เดินขาโถกเทก เดินกะลา เล่นสะบ้า และครูผู้สอนยังได้ผลิตสื่อการสอนเน้นการละเล่นแบบไทย  ได้แก่ ทำม้าก้านกล้วย  เดินกะลา และเล่านิทานคุณธรรมแบไทยในชั้นเรียน    เป็นต้น
4. กิจกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ให้นักเรียนศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นซึ่งเป็นแหล่งเก็บข้อมูลท้องถิ่นที่มีเรื่องราวความเป็นมาในท้องถิ่นของตนเอง  ได้แก่ หมู่บ้านทำเครื่องปั้น ดินเผาบ้านโค้งสวรรค์ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาแหล่งกำเนิดไดโนเสาร์ และแหล่งหอยหิน 150 ล้านปี บ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นต้น