หลักสูตรที่เปิดสอน

วันที่ 18 ก.พ. 2561
4. หลักสูตรที่เปิดสอน
           โรงเรียนอนุบาลแสนโยธาใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการปีพุทธศักราช 2546 เป็นหลักสูตรแกนกลาง เน้นการสอนแบบบูรณาการโดยเฉพาะแนวคิดพหุปัญญา(Multiple Intelligences Theory)และนวัตกรรมการสอนรูปแบบต่างๆมาบูรณาการในการเรียนการสอน                       
           4.1 วิธีการจัดการศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลแสนโยธา
           โรงเรียนอนุบาลแสนโยธา กำหนดวิธีการจัดการศึกษา ดังนี้
           4.1.1 สร้างหลักสูตรเป็นของตนเองที่เหมาะสมกับวัยและบริบทของชุมชนที่เด็กดำรงชีวิตอยู่ โดยหลักสูตรมุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน
           4.1.2 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กเช่น มีสนามหญ้า โรงเล่นอเนกประสงค์ เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นปีนป่าย จัดห้องเรียนให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย โปร่งสบาย มีอุปกรณ์ที่พัฒนาเด็กทุกด้าน เป็นต้น        
           4.1.3โรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเช่นกิจกรรมพัฒนาการเด็กตามฐานต่างๆ เช่น ฐานวิทยาศาสตร์ ฐานภาษาไทย ฐานคณิตศาสตร์ ฐานทดสอบสมรรถภาพนักเรียน เป็นต้น                                           
           4.1.4  โรงเรียนจัดให้มีการสอนแบบบูรณาการและจัดการสอนด้วยนวัตกรรมหลายรูปแบบในรูปโครงการสอนแบบต่างๆ เช่น
            1.  แนวการสอนแบบพหุปัญญา(Multiple Intelligences Theory)        
           2.  แนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติหรือการสอนภาษาโดยองค์รวม (Whole Language Approach)
           3. แนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่ (MontessoriProgram)
           4. แนวการสอนแบบ Project Approach
           5. แนวการสอนแบบแบบวิถีชีวิตไทย
           6. แนวการสอนแบบบูรณาการ(Developmenttally Appropriate Curriculum)
           7. แนวการสอนแบบวอลดอร์ฟ(Waldorf Education)
           8. แนวการสอนแบบไฮ/สโคป(Hi/Scope Curriculum)
           9.แนวการสอนแบบ Reggio Emilia Approach
           10.แนวการสอนแบบ Story Line 
            ทั้งนี้ครูต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นของเด็กอย่างหลากหลาย
           4.1.5  โรงเรียนจัดให้มีการประเมินพัฒนาการเด็กทุกระยะ  โดยครูผู้สอนสร้างแบบประเมินเด็กเป็นรายบุคคล ทั้งประเมินตามสภาพจริงในขณะสอนและประเมินเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน                                            
           4.1.6 โรงเรียนใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และชุมชน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา และพัฒนาเด็กร่วมกัน เช่นจัดทำโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการบันทึกลูกรัก เป็นต้น
 
 
 
 
         
       4.2 โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา
        หลักสูตรการศึกษาปฐมศึกษา
4.2.1 สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  สำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือประสบการณ์สำคัญและสาระที่ควรเรียนรู้   ทั้งสองส่วนใช้เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์   เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยผู้สอนหรือผู้จัดการศึกษาอาจจัดในรูปแบบหน่วยการสอนแบบบูรณาการหรือเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยรวมทั้งต้องสอดคล้องกับปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
 1. รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรปฐมวัย
     
  โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
  ช่วงอายุ3 - 5   ปี ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
   
 
 
 
 
 
 
สาระการเรียนรู้
1. ด้านร่างกาย
การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก
 • การรักษาสุขภาพ
 • การรักษาความปลอดภัย
 
2. ด้านอารมณ์และจิตใจ
 • ดนตรี
 • สุนทรียภาพ
 • การเล่น
 • คุณธรรม จริยธรรม
3. ด้านสังคม
การเรียนรู้ทางสังคม
4. ด้านสติปัญญา
 • การคิด
 • การใช้ภาษา
 • การสังเกต การจำแนกและการเปรียบเทียบ
 • จำนวน
 • มิติสัมพันธ์
 • เวลา
 • 1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
 • 2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
 • 3. ธรรมชาติรอบตัวเด็ก
 • 4. สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก
  ระยะเวลาเรียน 3 ปีการศึกษา
             4.2.1 สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้  เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่นำมาเป็นสื่อในการจัดกิจกรรม ให้เด็กเกิดการเรียนรู้  ไม่เน้นการท่องจำเนื้อหา  ผู้สอนสามารถกำหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ และความสนใจของเด็ก โดยในเด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์สำคัญที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้ โดยคำนึงถึงประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก สาระที่เด็กอายุ 3 – 5 ปี ควรเรียนรู้ ดังนี้
1.               1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  เด็กควรรู้จักชื่อ  นามสกุล  รูปร่าง หน้าตา รู้จักอวัยวะต่าง ๆ  วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาด ปลอดภัย  เรียนรู้ที่จะเล่นและทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองคนเดียว หรือกับผู้อื่น  ตลอดจนเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกและแสดงมารยาทที่ดี
2.               2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  เด็กควรได้มีโอกาสรู้จักและรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน รวมทั้งบุคคลต่างๆ  ที่เด็กต้องเกี่ยวข้อง หรือมีโอกาสใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน
3.                3. ธรรมชาติรอบตัว  เด็กควรจะได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต   รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดล้อมเด็กตามธรรมชาติ เช่น ฤดูกาล กลางวัน กลางคืน  ฯลฯ
4.                4. สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก  เด็กควรจะได้รู้จักสี  ขนาด  รูปร่าง  น้ำหนัก  ผิวสัมผัสของสิ่งต่างๆรอบตัว สิ่งของเครื่องใช้  ยานพาหนะและการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน
             4.2.2 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
           โรงเรียนอนุบาลแสนโยธา จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ผ่านกระบวนการเล่น มุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบัติจริง   เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เคลื่อนไหว สังเกต   ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองได้เหมาะกับวัย มีการพัฒนาความพร้อมทางด้านร่างกาย     อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา    เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ครู สื่อ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย   ในขณะเดียวกันยังได้มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
.1    ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  ได้แก่
1.1.1      1. การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
·         -  การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
·         -  การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
·         -  การเล่นเครื่องเล่นสนาม
1.1.2      2.  การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก
·         - การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส
·         - การเขียนภาพและการเล่นกับสี
·         - การปั้นและประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วนดินเหนียว ดินน้ำมัน แท่งไม้ เศษวัสดุ ฯลฯ
·         - การต่อของ บรรจุ เท และแยกชิ้นส่วน
2.2     ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  ได้แก่  
              1.  ดนตรี
·         - การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
·         -  การเล่นเครื่องดนตรีง่าย ๆ เช่น เครื่องดนตรีประเภทเคาะ
ประเภทตี ฯลฯ
1.2.2        2. สุนทรียภาพ
·         -  การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
·         - การแสดงอย่างสนุกสนานกับเรื่องตลก ขำขันและเรื่องราว/เหตุการณ์ที่สนุกสนานต่างๆ
1.2.3         3.  การเล่น
·         - การเล่นอิสระ
·         -  การเล่นรายบุคคล การเล่นเป็นกลุ่ม
·         - การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
1.2.4        4. คุณธรรม จริยธรรม
·         -  การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ
1.3      ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมได้แก่
1.3.1       1. การเรียนรู้ทางสังคม
·         - การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเอง
·         - การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
·         - การวางแผน ตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติ
·         - การมีโอกาสได้รับความรู้สึก ความสนใจ และความต้องการของตนเองและผู้อื่น
·         - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
·         - การแก้ปัญหาในการเล่น
·         -  การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และความเป็นไทย
1.4       ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา   ได้แก่
1.4.1        1. การคิด
·          -  การรู้จักสิ่งต่างๆ ด้วยการมอง ฟัง สัมผัส ชิมรส และดมกลิ่น
·          - การเลียนแบบการกระทำและเสียงต่างๆ
·          - การเชื่อมโยงภาพ ภาพถ่าย และรูปแบบต่างๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง
·          -  การรับรู้ และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และผลงาน
·          -  การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ ต่างๆ
1.4.2       2. การใช้ภาษา
·        - การแสดงความรู้สึกด้วยคำพูด
·        - การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
·        -  การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง
·       - การฟังเรื่องราวนิทาน คำคล้องจอง คำกลอน·       
         - การเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ที่สื่อความหมายต่อเด็ก เขียนภาพ เขียนขีดเขี่ย เขียนคล้ายตัวอักษร  เขียนเหมือนสัญลักษณ์ เขียนชื่อตนเอง
         - การอ่านในหลายรูปแบบ ผ่านประสบการณ์ที่สื่อความหมายต่อเด็กอ่านภาพหรือสัญลักษณ์จากหนังสือนิทาน/ เรื่องราวที่สนใจ
1.4.3           3. การสังเกต  การจำแนก  และการเปรียบเทียบ
·        - การสำรวจและอธิบายความเหมือน ความต่างของสิ่งต่างๆ
·        - การจับคู่  การจำแนก และการจัดกลุ่ม
·         - การเปรียบเทียบ  เช่น ยาว/สั้น ขรุขระ/เรียบ ฯลฯ
·         - การเรียงลำดับสิ่งต่างๆ
·         - การคาดคะเนสิ่งต่างๆ
·         - การตั้งสมมติฐาน
·         - การทดลองสิ่งต่างๆ
·         -  การสืบค้นข้อมูล
·         - การใช้หรืออธิบายสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
1.4.4        4. จำนวน
·         -  การเปรียบเทียบจำนวน มากกว่า น้อยกว่า เท่ากัน
·         -  การนับสิ่งต่างๆ
·         - การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง
·         - การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนหรือปริมาณ
1.4.5       5.  มิติสัมพันธ์ (พื้นที่ / ระยะ)
·         - การต่อเข้าด้วยกัน  การแยกออก การบรรจุและการเทออก
·         - การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างๆ กัน
·         - การอธิบายในเรื่องตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน
·         - การอธิบายในเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งต่างๆ
·         - การสื่อความหมายของมิติสัมพันธ์ด้วยภาพวาด  ภาพถ่าย
และรูปภาพ
1.4.6        6.  เวลา
·         - การเริ่มต้นและการหยุดการกระทำโดยสัญญาณ
·         - การเปรียบเทียบเวลา เช่น  ตอนเช้า ตอนเย็น เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้ ฯลฯ
·         - การเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆ
·         - การสังเกตความเปลี่ยนแปลงของฤดู
 
*********
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          การจัดเวลาเรียน โรงเรียนอนุบาลแสนโยธาจัดเวลาเรียน ดังนี้
 
เวลา รายการกิจกรรม หมายเหตุ
08.00 น. - 08.30 น. - รับนักเรียน กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและตามสถานการณ์
08.30 น. - 08.45 น. - เคารพธงชาติ/สวดมนต์
08.45 น. – 09.00 น. - ตรวจสุขภาพ/ไปห้องน้ำ
09.00 น. – 09.20 น. - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
09.20 น. – 10.20 น. - กิจกรรมสร้างสรรค์และเล่นตามมุม(กิจกรรมเสรี)
10.20 น. – 10.30 น. - พัก (ของว่างเช้า)
10.30 น. – 10.45 น. - กิจกรรมในวงกลม(กิจกรรมเสริมประสบการณ์)
10.45 น. – 11.30 น. - กิจกรรมกลางแจ้ง
11.30 น. – 12.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 น. – 14.00 น. - นอนพักผ่อน
14.00 น. – 14.20 น. - เก็บที่นอน / ล้างหน้า
14.20 น. – 14.30 น. - พัก (ของว่างบ่าย)
14.30 น. – 14.50 น. - เกมการศึกษา
14.50 น. – 15.00 น. - เสริมนิทาน
15.00 น. -15.50 น. - กิจกรรมเสริมหลักสูตร
15.50 น. – 16.00 น. - เตรียมตัวกลับบ้าน
 
 
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
           โรงเรียนอนุบาลแสนโยธา จัดบรรยากาศการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้เหมาะสม
กับวัย   โดยคำนึงถึงพัฒนาการของนักเรียน   มีการจัดห้องประกอบ เช่นห้องคอมพิวเตอร์ มุมห้องสมุด  ลานเด็กเล่น   ห้องบ้านบอล มีเครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นปีนป่าย  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการเล่น มีการสร้างแรงจูงใจ และแรงเสริม เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเกิดทัศนคติต่อการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับคุณธรรม   จริยธรรม   และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข          
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
             ประเภทของสื่อที่โรงเรียนอนุบาลแสนโยธาจัดให้มีในโรงเรียนคือ
 1. สื่อประเภทจัดจัดซื้อ เช่น  หนังสือพูดได้ เล่านิทานผ่านปากกาพูดได้ เครื่องเล่นวีซีดี/ดีวีดี เทปเพลง   เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นไม้บล็อก เครื่องเล่นเด็กที่เป็นอุปกรณ์ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกมการศึกษา หุ่นมือ   หนังสือประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะกับวัยของนักเรียน และสื่อของจริงที่สอดคล้องกับการเรียนรู้
 2. สื่อที่บุคลากรผลิตขึ้นเอง เช่น สื่อที่ผลิตจากเศษวัสดุ บัตรภาพต่าง ๆ บัตรคำ ใบงาน นอกจากนั้นยังมีสื่อที่อยู่ในแหล่งต่าง ๆ ภายในโรงเรียน   เช่น   มุมห้องสมุด สวนสมุนไพร และภายนอกโรงเรียน   รวมทั้งจัดทัศนศึกษาเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรงอีกด้วย
************