งานประกันคุณภาพ ร.ร.หนองกุงสมเด็จ

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

วันที่ 18 ก.พ. 2561
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                      เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

      ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง