งานประกันคุณภาพ ร.ร.หนองกุงสมเด็จ

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

วันที่ 18 พ.ย. 2560
ระดับการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ตัวบ่งชี้ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา

      ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง