(ร่าง) ประชาพิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 06 ธ.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 6
(ร่าง) ประชาพิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน
ประกาศซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)(ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 10 รายการ / ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4 รายการ / ครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ)ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศ E-Marketเอกสารซื้อ (e-market)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ครุภัณฑ์สำนักงาน 4 รายการ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 8 รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1 รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ1 รายการ และครุภัณฑ์โรงงาน 6 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=61117377279&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure