พระตำหนักมหาราช มหาราชินี

วันที่ 22 ก.ค. 2560
สมัยรัชกาลที่3 ชาวตะวันตกและชาวบางกอกนิยมมาพักตากอากาศ ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสจังหวัดชลบุรี ได้ประทับแรมที่อ่างศิลา โดยมีลายพระราชหัตถเลขาพรรณนา ตอนหนึ่งว่า ....เรียก อ่างศิลานั้น เพราะมีแผ่นดินสูงเป็นเนิน มีศิลาก้อนใหญ่เป็นศิลาดาด และเป็นสระยาวรี อยู่ 2 แห่งๆหนึ่งลึก7 ศอก กว้าง 7 ศอก ยาว 10 วา อีกแห่งหนึ่งลึก 6 ศอก กว้าง 1วา 2 ศอก ยาว 7 วา มีน้ำฝนขัง....อันจะมีประโยชน์ต่อคนทั้งปวงได้...ราษฏร ชาวบ้าน ได้อาศัยน้ำฝนในอ่างศิลานี้ ปีไหนน้ำฝนน้อย ราษฎรได้อาศัยเพียง 5-6 เดือนก็หมดน้ำในอ่าง จึงอาศัยน้ำจากการที่ราษฎรขุดที่ขังน้ำฝนไว้ใช้ที่อื่นๆ จึงได้เรียกว่า “บ้านอ่างศิลา” จนถึงทุกวันนี้

 


 


 

 
ระตำหนักมหาราช พระตำหนักมหาราชินี

 

 
สิ่งที่นักท่องเที่ยวควรจะเยี่ยมชมได้แก่ พระตำหนักมหาราช พระตำหนักมหาราชินีเป็นสถาปัตยกรรมรูปทรงที่เรียกว่า อิทธิพลทางตะวันตกแบบเมืองขึ้น ตึกทั้ง สองหลังนี้สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ในระหว่างที่ทรงสำเร็จราชการแทนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯทรงเสด็จประพาสยุโรป พระราชทานนามตึกหลังใหญ่ว่า “ตึกมหาราช” ตึกหลังเล็กว่า “ตึกราชินี” และให้เป็น“อาไศรยสถาน”สืบมา

 


 


 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จเยือน อ่างศิลาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2497 และเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2539 กรมศิลปากร ประกาศให้ตึกทั้งสองขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน

 
 

 
พระตำหนักมหาราชินี

 

 


ประชาสัมพันธ์
Feature
Link การศึกษา