ประวัติ

วันที่ 23 ก.พ. 2561

 

 

UploadImage

โรงเรียนพระตำหนักมหาราช ตั้งอยู่ที่ 75 หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีจำนวนเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา  
          โรงเรียนพระตำหนักมหาราช เดิมชื่อ   " โรงเรียนเสลัมพณ์พิทยากร"      ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2442 ใช้ศาลาดิน วัดอ่างศิลาใน เป็นที่เรียน โดยมีพระครูเที่ยง เจ้าคณะแขวงอำเภออ่างศิลาในขณะนั้น ร่วมกับนายอำเภออ่างศิลา จัดตั้งขึ้น ได้จ้างนายเจริญ สุขนันท์ จากกรุงเทพมหานคร มาเป็นครูสอนตามหลักสูตร มหามกุฎราชวิทยาลัย  
            พ.ศ.2446  เปลี่ยนมาสอนตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการ  
            พ.ศ.2494  สร้างอาคารเรียนใหม่ในที่ราชพัสดุของสำนักพระราชวังเดิม   รัชกาลที่ 5  เปิดอาคารเรียนใหม่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2495  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พลเอกมังกร  พรหมโยธี   และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียน "พระตำหนักมหาราช" 
 
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

 
พระบรมรูปทรงม้า ของพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
สีประจำโรงเรียน

 

 
                     น้ำเงิน เหลือง
 
ปรัชญาโรงเรียน
                     สุสฺสูสา  สุตวฑฺฒนี
                     การใฝ่ใจศึกษาเป็นเครื่องพัฒนาความรู้
 
คำขวัญโรงเรียน
                     วิชาการนำ กิจกรรมเด่น เน้นวินัย

 

 
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน    
                    โรงเรียนพระตำหนักมหาราช มุ่งเน้นให้นักเรียนใฝ่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ มุ่งมั่นให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มุ่งก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม และเทคโนโลยี มุ่งธำรงรักษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปะวัฒนธรรมไทย ภูมิใจในความเป็นไทย มุ่งสร้างความร่วมมือกับชุมชนให้ร่วมจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ และพึงพอใจ พร้อมทั้ง มุ่งก้าวสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานคุณภาพระดับชาติ 


เปิดทำการเรียนการสอนระดับอนุบาลปีที่ 1 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และเเป็นสถานที่ดูแลเด็กก่อนวันเรียนของเทศบาลอ่างศิลา
                    จำนวนนักเรียนทั้งหมด  250  คน
ประชาสัมพันธ์
Feature
Link การศึกษา