โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

PIYAMITWITTAYA SCHOOL

ประวัติโรงเรียน

วันที่ 25 มี.ค. 2562

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
                โรงเรียนปิยมิตรวิทยา เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่17พฤษภาคม  พ.ศ.2500 โดยมีนายอุดร พรหมเสน เป็นเจ้าของและผู้จัดการต่อมาได้ขายกิจการให้แก่ นางฉันทนาเกตรสิงห์น้อย ซึ่งถือได้ว่า
เป็นผู้ก่อตั้งและพัฒนาโรงเรียนปิยมิตรวิทยาให้เจริญและเป็นที่รู้จักจนมาถึงปัจจุบัน

 • พ.ศ. 2509 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนประมาณ 280 คน

     ครู 6 คน โดยมี นางฉันทนาเกตรสิงห์น้อยเป็นผู้รับใบอนุญาตและครูใหญ่

 • พ.ศ. 2510 ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่ บ้านดอนไชย  เลขที่  2  หมู่  5  ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา    ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของนางฉันทนาเกตรสิงห์น้อย  ประมาณ  6 ไร่เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โดยยุบระดับชั้นมัธยมศึกษา
 • พ.ศ. 2518 เปิดการสอนระดับ ป.1-ป.6 อยู่ช่วงระยะหนึ่งตามนโยบายของรัฐบาล เรื่องการกำหนดให้นักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาจนกระทั่งรัฐบาลเลิกนโยบายดังกล่าว จึงยุบระดับมัธยมศึกษา
 • พ.ศ. 2526 นายผดุงฉัตร ไวทยกุล ดำรงตำแหน่งครูใหญ่จนถึง พ.ศ. 2539
 • พ.ศ. 2540 นายผดุงฉัตร ไวทยกุล ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

นางสาวภัทรา ไวทยกุล ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ และเปลี่ยนตำแหน่งครูใหญ่ เป็นผู้อำนวยการจนถึงปัจจุบัน

 • พ.ศ. 2541 เตรียมความพร้อมของโรงเรียนเพื่อดำเนินการเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา 2542 โดยเปิดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้อง
 • พ.ศ. 2542 ก่อสร้างอาคาร 3 ชั้นสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา พร้อมทั้งเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • พ.ศ. 2543 เปิดทำการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • พ.ศ. 2544 เปิดทำการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

·         พ.ศ. 2546เริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน2544ตาม พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2542
เปิดสอน3ช่วงชั้น  ดังนี้        ช่วงชั้นที่ 1(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
ช่วงชั้นที่ 2(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
ช่วงชั้นที่ 3(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3จบการศึกษาภาคบังคับ)
·         พ.ศ. 2548 เปิดทำการสอนช่วงชั้นที่4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
·         พ.ศ. 2549 เปิดทำการสอนช่วงชั้นที่4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5)
·         พ.ศ. 2550–ปัจจุบัน เปิดทำการสอนช่วงชั้นที่4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

 • พ.ศ. 2552  เปิดหลักสูตร Piyamit English Program  ระดับชั้น ประถมศึกษาที่ 1  ได้ก่อสร้าง อาคารเรียนอนุบาลใหม่ ด้วยงบลงทุน 25 ล้านบาท  ประกอบด้วยห้องเรียน 20 ห้องและห้องประกอบ 7 ห้อง
 • พ.ศ. 2553  เปิดหลักสูตร Piyamit English Programในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2                                         
 • พ.ศ. 2554  ปรับปรุงอาคาร  Piyamit English Program ใหม่  ด้วยงบลงทุน  1  ล้านบาทก่อสร้างห้องน้ำใหม่สำหรับนักเรียนด้วยงบลงทุน  1,500,000  บาท  ปรับปรุงห้องสมุดใหม่  ด้วยงบลงทุน  200,000  บาท
 • พ.ศ. 2554  เปิดหลักสูตร Piyamit English Program  ระดับชั้น ประถมศึกษาที่  3
 • พ.ศ. 2555  เปิดหลักสูตร Piyamit English Program  ระดับชั้น ประถมศึกษาที่4
 • พ.ศ.2556 เปิดหลักสูตร Piyamit English Program ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
 • พ.ศ.2557 เปิดหลักสูตร Piyamit English Program ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6