โรงเรียนประชาวิทยา

วันปิยมหาราช

วันที่ 23 ต.ค. 2556
ผู้เข้าชม : 1194
ด้วยในวันที่ 23 ตุลาคม 2556 เป็นวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ รัชกาลที่ 5 และในปีนี้ทางอำเภอกันตัง ได้ขอใช้ลานเอนกประสงค์โรงเรียนประชาวิทยา ในการจัดพิธีวางพวงมาลา และเรียนเชิญหน่วยงานทุกหน่วยงาน นำพวงมาลามาถวายสักการะ พร้อมกันนี้ท้ายที่สุดของกิจกรรมวางพวงมาลา ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในอำเภอกันตัง

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ด้วยทางเทศบาลเมืองกันตัง มีความประสงค์ในการร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ที่มีการสืบทอดกันมายาวนาน ในการนี้ ทางเทศบาลกันตังจึงได้ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองกันตัง ร่วมขบวนพาเหรด ซึ่งได้รับความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ในการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการค่ยคุณธรรมครู ประจำปีการศึกษา 2556 เป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนงานบริหารงานบุคคล ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2556 โดยแบ่งออกเป็น 2 ค่าย ด้วยกันคือ 1. คณะครูที่นับถือศาสนาพุทธ จะจัดกิจกรรมค่าย ณ วัดเขาแก้ว เป็น เวลา 3 วัน 2 คืน และ 2. สำหรับคณะครูที่นับถือศาสนาอิสลาม จะจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมประคองภิรมย์ โรงเรียนประชาวิทยา โดยทั้งสองค่าย ดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์อย่างเดียวกันคือพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอน ยกระดับ คุณธรรมให้เกิดขึ้นภายในจิตใจ และ สามารถนำประโยชน์ที่ได้รับไปใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนประชาวิทยา ประมวลภาพ ค่ายคุณธรรมครู
ด้วยในวันที่ 23 ตุลาคม 2556 เป็นวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ รัชกาลที่ 5 และในปีนี้ทางอำเภอกันตัง ได้ขอใช้ลานเอนกประสงค์โรงเรียนประชาวิทยา ในการจัดพิธีวางพวงมาลา และเรียนเชิญหน่วยงานทุกหน่วยงาน นำพวงมาลามาถวายสักการะ พร้อมกันนี้ท้ายที่สุดของกิจกรรมวางพวงมาลา ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในอำเภอกันตัง

โรงเรียนประชาวิทยา

ที่อยู่ 66 ถนนหน้าค่าย อำเภอกันตัง จังหวัดตรั

โทรศัพท์ 075251241 โทรสาร 075251241 อีเมล์ : prachawittaya@gmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th