โรงเรียนปะทิววิทยา

แบบฟอร์มต่างๆภายในโรงเรียน

วันที่ 13 ธ.ค. 2556
ผู้เข้าชม : 638

กลุ่มอำนวยการ
 

                                               การขอมีบัตรประจำตัวใหม่                                        แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร
                                               ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล          ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
                                               การขอซื้อพัสดุ                                                          การขอจ้างทำ/ซ่อมพัสดุ
                                               การประมาณการขออนุญาตไปราชการ                       รายงานผลการเข้าประชุม อบรม สัมมนา
                                               ขออนุญาตเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       ขออนุมัติเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะเหมาจ่าย
                                               ใบสำคัญรับเงิน                                                         ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร
                                               สัญญารับรองการยืมเงิน
                                               ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว
                                               ขออนุมัติเบิกเงินค่าส่งเอกสาร/จดหมาย/แสตมป์/ค่าธรรมเนียมต่างๆ

 

กลุ่มนโยบายและแผน
 

                             ปกรายงานผลกิจกรรมแบบที่ 1                                   ปกรายงานผลกิจกรรมแบบที่ 2  
                                                 ปกรายงานผลกิจกรรมแบบที่ 3                                   ปกรายงานผลกิจกรรมแบบที่ 4
                                                 ปกรายงานผลกิจกรรมแบบที่ 5                                   ปกรายงานผลกิจกรรมแบบที่ 6
                                                 แบบประเมินโครงการแผนปฏิบัติการประจำปี56

กลุ่มวิชาการ
            

 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนปะทิววิทยา

ที่อยู่ 125 หมู่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

โทรศัพท์ 077-591043 โทรสาร 077-591043 อีเมล์ : pathiu_wit@hotmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th