โรงเรียนบ้านหนองเต่า , Nongtao School , 学校 家 沼泽龟。
ค้นหา

พันธกิจ

พันธกิจที่  1  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ยึดหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้เรียน (เป้าประสงค์ที่ 1,3)

พันธกิจที่  2  จัดการเรียนการสอนด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร (เป้าประสงค์ที่ 4,7)

พันธกิจที่  3  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย  สุขภาพกายและจิตรวมทั้งสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬาให้แก่ผู้เรียนหลักสูตร (เป้าประสงค์ที่ 8,9)

พันธกิจที่  4  พัฒนาครูให้เป็นผู้มีคุณธรรม  มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (เป้าประสงค์ที่ 10,11)

พันธกิจที่  5  พัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำ  มีความสามารถในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและพัฒนาองค์กรให้เป็นระบบ (เป้าประสงค์ที่ 12,14)

พันธกิจที่  6   จัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนและสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพและเสมอภาคทางการศึกษา   (เป้าประสงค์ที่ 15,17)

พันธกิจที่  7  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมทั้งพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน  (เป้าประสงค์ที่ 18,19)CONNECT WITH US